Rekonštrukcia SNG – základné informácie

Investičná akcia (IA)
Rekonštrukcia, dostavba a modernizácia areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Architekt pôvodnej stavby: Vladimír Dedeček
Architekti prestavby: Martin Kusý a Pavol Paňák
Projektant: Architekti BKPŠ / Kusý – Paňák
Dodávateľ stavby: konzorcium Hornex – Strabag
Špeciálny dozor: SGS Czech Republic, s. r. o. (do 2018)
Podpis zmluvy: 28. december 2015
Pôvodná dĺžka výstavby: 36 mesiacov
Predpokladaný termín ukončenia: 31. júl 2021
Investičný náklad akcie: 48 718 937 € s DPH
Investičný náklad na zhotovenie stavby: 45 600 000 € s DPH
Hrubá podlažná plocha celej investície: 27 911 m2
Čistá výstavná plocha po výstavbe: 5 385 m2
Čistá depozitárna plocha: 1844 m2
Stavebné objekty: SO1 Premostenie, SO2 Administratívna budova, SO3 Nové expozície, SO5 Vodné kasárne, SO6 Nádvorie, SO7 Nový depozitár, SO8 Hongkongská ulička

12 2.jpg

Zakreslenie areálu v situácii mesta na nábrežnej promenáde Bratislavy. Foto: Ján Krížik

Pozn. k investičnému nákladu (2015): Podľa znaleckého posudku vypracovaného znalcami zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je reálna cena rekonštrukcie SNG pri zohľadnení aktuálnej cenovej úrovne podľa platného indexu stavebných prác na úrovni 56 588 000 € s DPH, a to vrátane odporúčanej rezervy 10 % z celkovej ceny stavebného diela (v súvislosti s charakterom stavby). Celková suma stavby bez rezervy predstavuje 51 443 333 € s DPH (vrátane položiek, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie a neboli zahrnuté vo výkaze výmer).

Odkazy na zmluvy

Zhotoviteľ: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2242511&l=sk
Stavebný dozor: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1548044&l=sk
Vizualizácie k prestavbe: https://www.sng.sk/sk/o-galerii/rekonstrukcia

13 1.jpg

Interiér vstupnej haly Vodných kasární – pohľad na slávnostné schodisko, variant s pavlačou. Foto: Ján Krížik

Časová os

2001 | 1. marca bolo uzavreté premostenie z dôvodu havarijného stavu

2003 | prebehla prvá architektonická súťaž, ktorá nepriniesla uspokojivé a adekvátne riešenie

2004 | po povodňovom ohrození bol evakuovaný hlavný depozitár, najprv na premostenie a neskôr do Zvolena

2004 – 2005 | uskutočnila sa prvá časť rekonštrukcie – modernizácia Esterházyho paláca

2005 | bola vyhlásená verejná súťaž návrhov na rekonštrukciu a modernizáciu areálu SNG; na základe rozhodnutia medzinárodnej poroty, ktorej predsedal prof. Gustav Peichl z Viedne, sa víťazom tejto súťaže stali Architekti BKPŠ, s. r. o., Bratislava (autori: Martin Kusý, Pavol Paňák a kol.)

2006 | víťazný návrh sa stal podkladom pre vypracovanie stavebného zámeru na rekonštrukciu a modernizáciu areálu SNG, na ktorý Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vydalo protokol o vykonaní štátnej expertízy č. 10/2006 v júli 2006, ktorý potvrdil celkový náklad stavby v cenovej úrovni 2005 v objeme 839 759 tis. Sk bez DPH; celá stavba bola rozdelená do štyroch etáp a bolo vydané stavebné povolenie na I. etapu, ostatné nasledovali

2007 | na podnet Ministerstva kultúry SR sa menila etapizácia stavby (celkovo dvakrát, najprv zo štyroch etáp na dve a potom na jednu)

2009 | investičná akcia bola pozastavená z dôvodu ekonomickej krízy

2012 | Ministerstvo kultúry SR investičnú akciu obnovilo a vydalo pokyn na vypracovanie realizačného projektu; investičná akcia sa mala realizovať ako jedna stavba; ministerstvo prenajalo SNG Hurbanove kasárne

2013 | Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo verejné obstarávanie na dodávateľa stavby; administratíva a všetky prevádzky z areálu sa presťahovali do Hurbanových kasární

2014 | Ministerstvo kultúry SR vypísalo užšiu súťaž na poskytovanie služieb stavebného dozoru

2015 | vyhotovenie znaleckého posudku na vysúťaženú cenu stavby; 28. decembra podpis zmluvy so zhotoviteľom stavby konzorciom Hornex – Strabag

2016 | 18. januára prebehlo odovzdanie staveniska; došlo k posunu harmonogramu z dôvodu obmedzení spôsobených predsedníctvom SR v Rade EÚ

2017 | výkon štátneho dozoru nad verejnou prácou ministerstvom dopravy a výstavby

2018 | príprava projektu interiéru a stálych expozícií

2019 | k dnešnému dňu sú dokončené tieto veľké celky:

 • novostavba 9-podlažného depozitárneho domu (Sarkofág)
 • sanácia všetkých oceľových konštrukcií (Administratívna budova, Premostenie, Nové krídlo)
 • nové podlažie a fasády Administratívnej budovy
 • nové prestrešenia na jednotlivých budovách
 • sanácia a zabezpečenie všetkých suterénov
 • fasády na Dedečkovom Premostení, ktoré odkrylo jeho finálnu podobu
 • konštrukcie veľkej dvorany a krídla nových expozícií do Riečnej ulice
 • všetky fasády historických Vodných kasární
 • Hongkongská ulička vrátane prestrešenia
 • prekládky plynárenských sietí, dve nové studne, exteriérové trasovanie vzduchotechniky a ostatná základná infraštruktúra v exteriéroch
 • stavba by mala byť do zimných mesiacov uzavretá; presun stavebných prác do interiérov
16.jpg

Pohľad na premostenie z Rázusovho nábrežia, variant s jednofarebnou fasádou. Foto: Ján Krížik

Inzercia

Príspevky z rovnakej kategórie:

  Nenašli sa žiadne