Slovenskí experti vedia, ako učiť deti o financiách bez zbytočného memorovania

Koncept programu FinQ Nadácie Slovenskej sporiteľne nie je nič pre bifľošov. Jeho zmyslom je, aby sa žiaci naučili čítať s porozumením, kriticky myslieť a aby boli finančne zdatní. Program FinQ je v praxi včlenený priamo do už existujúcich vyučovacích predmetov. Hoci žiaci na hodine prechádzajú štandardnú tému, vďaka unikátnej metodológii FinQ, ktorá ponúka konkrétne možnosti, ako ju preberať, budú rozvíjať ich finančnú kultúru napríklad aj na hodine dejepisu, či matematiky. Inak povedané, deti sa budú učiť porozumieť svetu  financií  v rôznych predmetoch bez toho, aby si uvedomovali, že to  vôbec robia. ,,Uvedomujeme si, že učitelia, aj keď chcú podporovať finančnú kultúru žiakov, nemajú  vymedzený priestor na jej rozvoj v rámci hodín svojho  vyučovacieho predmetu. Dôvodom je, že výkonový a obsahový štandard ich predmetu  je preexponovaný, a teda nie je možné zaoberať sa ďalšími témami. V rámci programu FinQ sme sa preto zamerali na rozvoj kompetencií jednotlivých vyučovacích predmetoch (napr. čítanie v predmete slovenský jazyk, abstrahovanie v matematike, tvorenie hypotéz v dejepise) v kontexte porozumenia a riadenia financií. To znamená, že učitelia, v rámci svojho vzdelávacieho predmetu, využívajú naše kontextuálne úlohy tak, aby sa týkali rozvoja finančnej kultúry žiakov a zároveň rozvíjali Štátny vzdelávací program daného predmetu,“ vysvetľuje Darina De Jaegher, hlavná odborná expertka programu FinQ.

Darina De Jaegher, hlavná odborná expertka programu FinQ

Materiály programu FinQ vznikli na základe výsledkov GAP analýzy stavu finančného vzdelávania v Slovenskej republike, ktorú odborní experti vypracovali ešte pred spustením programu. Ukázala, že slovenskí žiaci dosahujú podpriemernú úroveň finančnej gramotnosti, čítajú slabo s porozumením a majú nízku matematickú gramotnosť.  ,,Programom FinQ chceme zásadne prispieť k rozvoju finančnej gramotnosti a finančnej kultúry nielen detí a mládeže, ale aj širšej populácie. Program poskytuje inovatívny komplexný prístup, prináša pre pedagógov ucelenú kvalitnú metodickú podporu, ktorá prispieva k rozvoju praktických kompetencií potrebných pre život v 21. storočí,“ hovorí Štefan Máj, predseda správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne