Slovensko má učiteľov s vysokým potenciálom, hovoria výsledky medzinárodného výskumu

U mužov učiteľov dominuje vyrovnanosť, zvedavosť a intelektuálna schopnosť, u žien učiteliek najmä ambicióznosť, priateľskosť a spoľahlivosť.

Vyplynulo to z výskumu, ktorý od 1. augusta 2018 uskutočňuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Ide o národný projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ s názvom Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC).

O záveroch výskumu informuje na svojom webe ministerstvo školstva. „Podľa prvých výsledkov výskumu sa ukazuje, že Slovensko disponuje učiteľmi s vysokým potenciálom,“ konštatuje web.

Kľúčové kompetencie

Súčasťou projektu je výskum kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov na Slovensku, a to v oblasti čitateľskej a matematickej gramotnosti. Výskum sa zameriava aj na schopnosť riešiť problémy s využitím informačno-komunikačných technológií.

Prvá fáza testovania sa uskutočnila v novembri 2018. V rámci nej oslovili viac než 2 000 učiteľov druhého stupňa základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií.

Záujem o účasť v elektronickom testovaní prejavilo 670 učiteľov z celého Slovenska. Učitelia teda vypĺňali dotazníky a testy online – v domácom prostredí.

V testovanej vzorke učiteľov bolo 18 percent mužov a 82 percent žien, čo zodpovedá podielu mužov učiteľov na Slovensku. Priemerný vek zúčastnených bol 43 rokov. Učitelia okrem štandardizovaných testov vypĺňali aj psychologické dotazníky, zamerané na ich osobnostné charakteristiky súvisiace s kvalitou vykonávania pedagogickej činnosti.

Spolupráca s OECD

NÚCEM robí výskum v spolupráci s výskumníkmi z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, OECD (The Organisation for Economic Co-operation, and Development).

Ukazuje sa, že v porovnaní s ostatnými vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi na Slovensku, ktorí boli testovaní v prvom cykle medzinárodného hodnotenia kľúčových kompetencií dospelých PIAAC v roku 2012, dosahujú testovaní učitelia vyššiu úroveň čitateľskej a matematickej gramotnosti. Schopnejší sú aj pri riešení problémov s využitím informačno-komunikačných technológií.

Projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Jeho cieľom je získať objektívnu spätnú väzbu o úrovni kompetencií dospelých pracujúcich, ktoré sú potrebné pre uplatnenie sa v modernej spoločnosti a na meniacom sa trhu práce.

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne