Strémy o programe vlády: Nové trestné činy? Na to treba ísť opatrne

Vláda sa v programovom vyhlásení podujala v oblasti trestnej politiky
na väčšie zmeny. Ktoré z nich považujete za najdôležitejšie a
najpotrebnejšie?

Oceňujem snahu vyriešiť otázku potreby funkčného zákona
o preukazovaní pôvodu majetku, vzhľadom na to, že momentálna právna
úprava je de facto neúčinná. Taktiež oceňujem, že sa do programového
vyhlásenia vlády dostala požiadavka zavedenia efektívneho a účinného
finančného vyšetrovania s cieľom odčerpať výnosy z trestnej činnosti a
taktiež požiadavka predchádzania legalizácii príjmov z trestnej
činnosti.

Ako celkovo vnímate kapitolu venovanú prokuratúre?

Oceňujem snahu stransparentniť fungovanie týchto inštitúcií, a to
počnúc výberovým konaním pri obsadzovaní prokurátorov, právnych
čakateľov prokuratúry a asistentov prokuratúry až po ich samotné
fungovanie.

Vláda chce presadiť otvorenie Rady prokurátorov aj osobám, ktoré nie
sú prokurátormi a ktoré spĺňajú najvyššie morálne a odborné
kritériá, pričom úroveň otvorenosti a transparentnosti jej rokovaní
nastaví podľa vzoru Súdnej rady. Zlepší to samosprávu prokurátorov?

Tento systém sa osvedčil v rámci Súdnej rady, takže nevidím dôvod,
prečo by to nemohlo byť tak aj v prípade prokurátorov.

Prekvapil vás niektorý návrh?

Prekvapili ma niektoré plánované úpravy osobitnej časti Trestného
zákona, konkrétne zavedenie niektorých nových trestných činov.

Ktoré?

Napríklad úvaha nad zavedením trestného činu svojvoľného nezaplatenia
faktúry. Pri zavádzaní nových trestných činov, ktoré vyplývajú zo
súkromnoprávnych vzťahov, netreba zabúdať, že trestné právo je
posledným prostriedkom (ultima ratio), na čo by mal myslieť aj zákonodarca
pri zavádzaní nových skutkových podstát a tieto opatrne formulovať.

Vláda chce zmenu trestných procesných predpisov, ktorá obmedzí
opakované vypočúvanie tých istých osôb pri zmene procesného postavenia.
Môže byť človek vypočutý ako svedok a následne byť obvinený a
obžalovaný bez nového vypočutia?

K tejto navrhovanej úprave bude potrebné pristupovať veľmi citlivo. Ak
je osoba, ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu, pred vznesením
obvinenia vypočúvaná ako svedok, je povinná, aj pod hrozbou trestného
stíhania za krivú svedeckú výpoveď, vypovedať pravdu. Naopak, obvinený
nemôže byť nútený vypovedať a priznať sa a môže uvádzať všetky
okolnosti na svoju obhajobu. Toto súvisí s ústavným právom zákazu
sebaobviňovania. Taktiež takáto osoba, ktorá vypovedá v procesnom
postavení svedka, nemá nárok, aby jej bol ustanovený obhajca v prípade,
že si ho nemôže dovoliť. Aj preto bola procesne nepoužiteľná výpoveď
osoby, ktorá vypovedala v postavení

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne